Toekomstbestendige sociale huisvesting

Door de financiële crisis, milieuproblematiek en stijgende woonlasten komen sociale huisvesting en daarmee de leefbaarheid van (achterstands) wijken toenemend onder druk. Betrokkenen vragen zich af: “hoe zorgen we voor een sociale huisvesting die ook op langere termijn betaalbaar blijft en bijdraagt aan een goede leefomgeving?”. Op 23 september organiseren DRIFT en Platform 31 een Transitie Pressure Cooker voor bestuurders en beleidsmakers, waarmee we handvatten aanreiken om deze uitdagingen het hoofd te bieden en gezamenlijk doorbraakstrategieën te ontwikkelen voor een toekomstbestendige sociale huisvesting.

Sociale huisvesting onder druk

De financiële crisis leidt tot groeiende werkloosheid en sociale onrust, met name onder kwetsbare groepen die vaak in sociale huisvesting wonen. Ook stijgen woonlasten door uitputting van fossiele grond- en brandstoffen, waardoor het aantal gezinnen dat wordt afgesloten van energie de afgelopen jaren flink groeit. Ondertussen krimpt en vergrijst de bevolking, waardoor er andere eisen worden gesteld aan woningen en het accent voor de bouw verschuift van nieuwbouw naar renovatie. Deze ontwikkelingen hebben diepe structurele gevolgen voor de sociale woningmarkt, de bouwsector en de energiemarkt. De vraag hoe sociale huisvesting ook in de toekomst betaalbaar, comfortabel en duurzaam is wordt steeds vaker gesteld.

Veel bestaande organisaties hebben echter moeite om zowel hun kernactiviteiten zo goed mogelijk uit te voeren en zich daarnaast ook nog aan te passen aan een veranderende wereld. Uiteenlopende barrières maken het moeilijk om in beweging te komen. Zo ontbreekt het vaak aan de juiste kennis en capaciteiten; bestaat er afstand tussen bestuur en werkvloer en tussen verschillende inhoudelijke domeinen: instanties en afdelingen die zich bezighouden met vastgoed, armoedebestrijding, energie of duurzaamheid weten elkaar moeilijk te vinden of praten langs elkaar heen.

Hoopvolle initiatieven

Tegelijkertijd zien we verschillende hoopvolle initiatieven die inspelen op de veranderende omstandigheden in de sociale huisvesting. Zo werken een aantal vooruitstrevende woningbouwcorporaties en bouwers in de Stroomversnelling aan ‘nul-op-de-meter woningen’; woningen die minstens evenveel energie opwekken als dat er wordt verbruikt waardoor de energierekening nul is. Wat betreft verbeteren van de leefbaarheid van (achterstands)wijken is Stichting Proefhof in Rotterdam-Noord een goed voorbeeld. Zij runnen een restaurant en organiseren kookcursussen voor basisschoolleerlingen en buurtbewoners met voedsel dat in de wijk wordt verbouwd.

Transitie Pressure Cooker

Een Transitie Pressure Cooker is een dynamische werksessie waarin een select en divers gezelschap op persoonlijke titel in korte tijd de diepte ingaat op een bepaald onderwerp. Het doel is in een intensieve en open bijeenkomst zoveel mogelijk te leren van elkaars inzichten in de onderliggende problematiek. In de Transitie Pressure Cooker ‘Toekomstbestendige Sociale Huisvesting’ ontwikkelt u samen met een tiental andere koplopers een helder beeld van de veranderingen die gaande zijn in de sociale woningbouw en de transitieopgave naar een toekomstbestendige sociale huisvesting. De training biedt tevens handvatten om gezamenlijk doorbraakstrategieën te ontwikkelen en hoopvolle initiatieven op te schalen. Tegelijkertijd bouwen deelnemers aan de hand van concrete inhoudelijke uitdagingen aan hun netwerk en veranderkracht.

Voor wie

Directeuren en bestuurders van corporaties, gemeenten en bouwers die het verschil kunnen en willen maken.

Wanneer

23 september 2014 van 13.00 – 18.00 met aansluitend een diner.

Programma
13:00 Inloop, koffie & thee
13:30 Welkom & voorstelrondje
14:00 Transitieperspectief op een toekomstbestendige sociale huisvesting door Derk Loorbach
14:50 Pitches uit de praktijk (3-5 minuten per pitch, 30 minuten discussie)

  • Leefbaarheid in de wijk (koploper uit DRIFT netwerk)
  • Nul-op-de-meter voor betaalbaar wonen (Energiesprong)
  • Niet langs elkaar heen praten, maar samen aan de slag (Energiesprong)
15:30 Koffie & thee, snack
15:45 Workshop ‘van doemscenario naar droombeeld’ (3 x 30 minuten)In drie deelgroepen ontwikkelen deelnemers: 1) dystopie; 2) wensbeeld; en 3) doorbraakstrategieën voor een toekomstbestendige sociale woningbouw.
17:30 Terugkoppeling doorbraakstrategieën (5 minuten per deelgroep, 10 minuten vragen & discussie)
18:00 Diner
19:30 Synthese van de dag – concluderende inzichten & eventuele follow-up
20:00 Afsluiting met koffie

 

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan deze sessie? Voor inschrijving of meer informatie kunt u contact opnemen met Marijke de Pous: info@transitionacademy.nl